Институции

Държавата променя образователната среда, стартират 21 нови програми

Министерството на образованието и науката разработи проекти на 21 национални програми, свързани с промяна в методите на обучение и образователната среда, подкрепа на иновациите и взаимодействие с родителите.

Предвидените средства в бюджета възлизат на 139 650 000 лв, съобщиха от МОН. Чрез националните програми се опитваме да направим образователните институции по-отворени, по-взаимодействащи помежду си. Училищата, които са в мрежи и обменят опит, постигат по-добри резултати, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на проектите. По думите му с този инструмент училищата се насочват към важните политики на МОН и имат възможност да се развиват с допълнителен ресурс. Четири са изцяло новите програми.

Чрез Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, с бюджет от 20 000 000 лева, ще се финансира създаването на нови училищни центрове, които включват промяна на физическата среда, технологиите, учебното съдържание, методите на преподаване и управление на образователния процес. Това са центрове за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, по природни науки, изследвания и иновации. Програмата предвижда възможност и за реализация на по-малки училищни проекти, чрез които ще се трансформират и оборудват по-малки по мащаб пространства – една класна стая или кътове в съществуващо пространство.

Те могат да бъдат кътове тип „Работилници“, изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели. По думите на министър Вълчев през следващите години политиката ще бъде да се инвестират много повече средства за осъвременяване на материалната база в училищата.

„Искаме училищата да обменят и добри практики, свързани с привличането на родителите“, каза министър Вълчев. По новата програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, са предвидени 600 000 лева за проекти, свързани със срещи с родителите, както и мероприятия за училищната общност.

Програмата „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“ също е нова. 2 400 000 лева са предвидени за кариерно ориентиране и консултиране на учениците в центровете за подкрепа за личностно развитие и училищата, както и за активно включване на родителите на учениците в този процес. Има възможност за финансиране и за съвременно обзаведени помещения за занимания по интереси, както и за материали, книги и игри в ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища. По друга нова програма ще бъдат разработени учебни помагала по общообразователните учебни предмети на чужд език, за професионално образование, както и за учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища. Ще се финансират екипи, които ще разработват учебници, учебни помагала и електронни ресурси. Бюджетът на програмата в 2 345 000 лв.

В програмата „Осигуряване на съвременна образователна среда“ с бюджет 6 830 000 лв. тази година има два нови модула – „Библиотеките като образователна среда“ и „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Ще се помага за създаването на библиотечен фонд, оформянето на кътове за четене и съвместни инициативи между училища и обществени библиотеки. Ще продължи и обновяването на специализирано оборудване на кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии. 1 997 000 лв. е бюджетът на програма „Иновации в действие“, чрез която се подкрепя обмяната на иновативни практики. Със 600 000 лева ще се финансират проекти и за иновации в детските градини по програма „Успяваме заедно“.

По програма „Мотивирани учители“ с бюджет 1 000 000 лева ще се работи за привличане на нови за системата учители, за осигуряване на необходимите педагогически специалисти в училищата, в които има нужда, ще се финансират и допълнителните обучения за преподаватели. Програма „Бизнесът преподава“ е продължение на „ИТ бизнесът преподава“. Разширяват се възможностите предприятия от секторите на STEM професиите и профилите да запознават учениците с новости в технологичния сектор и ще се провеждат кратки демонстрационни обучения с бюджет от 500 000 лева.

Чрез „Роден език и култура зад граница“ ще продължи подкрепата за изградената мрежа от български неделни училища в чужбина, като тази година се предвижда обмен на практики между неделните училища и тези, които са у нас. 2 308 000 лева са предвидени за организиране на съвместни посещения на исторически и културни забележителности, както и обучение на учителите от неделните училища. Ще продължи финансирането и на съществуващите досега програми, свързани с националното външно оценяване, ученически олимпиади и състезания, информационни и комуникационни технологии, „Обучение за ИТ кариера“, „Заедно за всяко дете“, „Заедно в грижата за всеки ученик“.

Училищата отново ще могат да кандидатстват с проекти за осъвременяване на архитектурната среда и сигурност. Ще има възможност и за финансиране по програмите за изплащане на часове от заместващи учители, за оптимизация на персонала, за квалификация. Общините биха могли да бъдат подпомогнати за дейности, насочени към образователна десегрегация.

Източник: dnes.bg