Ученици

До 2020 г. образованието ще е задължително за 4-годишните?

Задължителното предучилищно образование за 4-годишните малчугани трябва да е факт до 2020 г. Това са намеренията на управляващите, поне ако се съди по проекта на план за 2018-2020 г. за изпълнение на стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.

За финансирането на по-ранно влизане в образователната система ще се разчита на държавния бюджет, без да е уточнено каква ще е нужната сума. От индикаторите става ясно още, че сега 86.5% от 4-годишните са записани в детска градина, а целта е обхватът им да се разшири до 90%. Няма план как ще се осигурят необходимите педагози и материална база за това – в последните дни изобилства от скандали за претъпканите групи в забавачките и самото министерство призна, че няма как да намали броя на децата в тях поради липса на помещения и възпитатели.

Планът съдържа 21 мерки за превенция на преждевременното напускане на училище, повечето от които така или иначе влизат в задълженията на просветното министерство. Сред тях са например осигуряването на безплатни учебници за над 500 хил. деца и ученици от подготвителната група до учениците от 7-ми клас, за което за 2018/19 са предвидени 37 млн. лв., предоставянето на еднократни помощи за първолаци от бедни семейства – общо 34.5 млн. лв. за трите години и др.

В плана са намерили място още всякакви дейности, достъпът до които следва да се подобри – в ученическите игри за общообразователните училища например е планирано да се включат 90 хил. ученици при 80 хил. в момента, програмата „Спорт за децата в детските градини“ на спортното ведомство пък следва да включи 11 хил. деца при 10 хил. сега. Проектът „Твоят час“ по оперативната програма, по който училищата получават средства за извънкласни занимания и за допълнително обучение на децата с образователни дефицити, погрешно фигурира с бюджет от 140 млн. лв. – той вече бе намален на 105 млн. лв. заради установени от ЕК проблеми с управлението на програмата.

Новост в програмата е мярката „постигане на коректност на информацията за обхващане на лицата, подлежащи на задължително обучение“. Тук е предвидено регламентирането на нов механизъм за отписване на децата от българското училище, когато семейството възнамерява трайно да се премести в чужбина и детето да продължи обучението си там. Детайли за него обаче няма.

Източник: segabg.com