Училища

До кога педагозите в Детски ясли ще бъдат без статут на педагогически специалисти?

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование детските ясли не са институции в системата на предучилищното и училищното образование.
По смисъла на чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ) „за подпомагане на семейството при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие се създават детски ясли и детски кухни“.
В съответствие с чл. 118, ал. 2 от ЗЗ „детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст“, като изискванията към устройството и дейността на детските ясли се определят с наредба на министъра на здравеопазването.   

Източник: mon.bg