Ученици

До две години трябва да се повиши обхвата на децата в задължителна предучилищна подготовка

В двугодишния период на действие на настоящия план за намаляване на преждевременно отпадналите от образователната система следва да се постигне повишаване обхвата на децата в задължителна предучилищна подготовка, намаляване броя на учениците в риск от отпадане, усъвършенстване на Регистъра на движението на децата и учениците, позволяващ проследяване развитието на всяко дете или ученик в риск да отпадне.

Сред заложените мерки са въвеждане на специфични политики и мерки за превенция на отпадането от образователната система в стратегиите за развитие на училищата и детските градини, назначаване на помощник-учители и помощник-възпитатели при деца в риск от отпадане, осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности от специалистите от ресурсните центрове, подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, повишаване обхвата за допълнително обучение по български език, институционализиране на центровете за кариерно ориентиране, реализиране на партньорски програми между бизнес-организациите и професионалните училища, привличане на преждевременно напуснали за завръщане в образователната система, увеличаване на възможностите за учене на работното място и др.

По данни на ЕВРОСТАТ към 2013 г. делът на преждевременно напусналите образователната система е 12,5%, като целта, която си поставя Националната програма за реформи към 2020 г., е намаляването му под 11 на сто.

Източник: Пресцентър на МОН

Още по темата