Учители

Длъжността

Длъжността „ръководител на компютърен кабинет“ ще се преобразува в ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“. На какво основание от КТ, освен чл. 119, ще се сключи допълнителното споразумение за тази длъжност?

Основанието за преназначаване на лице, което заема длъжност „ръководител на компютърен кабинет“ на длъжност „ръководител на направление „ИКТ“ е чл. 119 от КТ във връзка с чл. 211, ал. 2 от ЗПУО.