Ученици

Децата от 1 до 3 клас ще бъдат оценявани със звездички и усмивки?

Децата от 1 до 3 клас ще бъдат оценявани с качествени показатели, чиито символи ще бъдат определяни от училищата. Например за отлично представяне те могат да получат в тетрадката си печат във формата на звездичка или пък усмивка, дадоха пример от пресцентъра на Министерството на образованието. За всеки от показателите – отличен, много добър, добър, среден, слаб – трябва да има съответстващ на оценката символ. Промяната, която задължава училищата да изберат свои символи, е едно от предстоящите изменения на Наредба 11 на МОН от септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, предвидени в публикувания за обсъждане проект. Очаква се да влезе в сила наесен, в началото на 2017/2018 учебна година.

Използването на близки до най-малките ученици символи ще „гарантира плавен преход между оценяването само с качествени показатели в началните класове и въвеждането на оценки с качествен и количествен показател в последния клас от началния етап“, т.е. оценките от Слаб (2) до Отличен (6), с които децата трябва да свикнат в 4 клас. С друго изменение в документа се премахва изискването за писмена аргументация от страна на учителя при тестове с избираеми отговори. „С разработването на конкретни правила за оценяването на такъв текст се постига търсеният ефект от аргументацията“, разяснява в мотивите си министър Красимир Вълчев, предаде OFFNews.

Уреждат се и случаите с ученици, допуснали над определен брой отсъствия, които не са се явили на изпити за срочни оценки по предметите, като им се дава възможност за полагане на съответния изпит на втора дата. При повторно неявяване тези ученици ще полагат изпит за определяне на годишната оценка. Проектът предвижда разпоредбата да се прилага независимо дали ситуацията е в края на първия или на втория учебен срок. В същото време се делегира право на педагогическия съвет на училището да преценява и при продължителни здравословни проблеми да може да удължава за отделен ученик учебния срок, без да се налага ученикът да полага изпит за определяне на срочна оценка.

Въвежда се изискване и резултатите от учебната и производствената практика в процеса на придобиване на професионална подготовка да се оценяват чрез текущи изпитвания, като остава регламентът при производствената практика да не се формира срочна, а само годишна оценка. „Това допринася за повишаване на качеството на обучението и по-тясна връзка между училището и работодателите“, аргументират се от МОН. По изрично настояване на системата резултатите от диагностиката на входното ниво ще се включат като текуща оценка. Важна промяна се предвижда при провеждането на националните външни оценявания, например изпитите след 7, 10 клас и матурите в края на 12 клас.

Изпитните материали и правилата за оценяването на писмените работи няма да се утвърждават от министъра, а от специалисти по съответните учебни предмети. От МОН защитават необходимостта от тази промяна „предвид необходимостта от повече прозрачност и в духа на необходимостта да се делегират повече правомощия, но и отговорности на специалистите“, както и „с цел отграничаване на политическите и ръководните от чисто експертните функции“. Повишават се изискванията към членовете на националните и регионалните комисии за оценяване на изпитните работи. От тях вече ще се изисква да имат професионална квалификация учител по съответния предмет. Това е „гаранция за по-висок професионализъм и качество и предотвратява включването в тези комисии на лица, които допълват норма преподавателска работа през конкретна учебна година, без да са специалисти по предмета“, обясняват от министерството.

Родителите вече няма да имат право да участват в процеса на видеонаблюдение, осъществявано по време на матурите. Тази възможност им се отнема „с оглед необходимостта от опазване на личните данни“. В същото време се дава право на всяко училище да определи в правилника за дейността си реда за избор на родители – наблюдатели на процеса на провеждане на матурите. Това няма да правят обществените съвети. С цел облекчаване на училищната документация при обучението на ученици със специални потребности, които са на индивидуални програми, те ще бъдат оценявани само с качествени показатели във всички класове. За да се облекчи административната тежест върху хората се правят промени, насочени към премахване на изискванията за представяне на някои документи в процедурата при признаване на завършен клас, етап или степен. Някои документи ще могат да се представят като заверени копия, премахва се изискването за легализация и заверки при признаване на документи за завършен клас от 1 до 4 включително.

Източник: actualno.com