Мнения

Детска градина от Горна Оряховица с награда за добро изпълнение на проект по “Коменски“

От 2008 г. до 2010 г. ЦДГ „Ален мак“ Горна Оряховица работи по проект по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“, администрирана от Центъра за развитие на човешките ресурси гр. София – номинирана Национална агенция на европейската комисия по програмата.

Проектът на тема „Математика и наука – пътешествие в страната на чудесата“ е разработен съвместно с партньори от гр. Перуджа – Италия, гр. Малмьо – Швеция, гр. Хамбург – Германия и Кангас дел Нарцеа – Испания.

Целите на международното партньорство бяха:
– обмяна на опит в методологията и начина на преподаване на математика в детската градина
– насърчаване на интерес и мотивация към математиката и науките посредством игри и дейности, доставящи радост на децата
– обмяна на математически и научни познания, които се преподават на децата от 3-7 годишна възраст
– експериментиране с нови методи, умения и средства за развитие на математическо мислене у тях
– експериментиране с нови игри и интерактивни методи, които да събудят интерес у децата към основни физични експерименти
– развитие на иновационни методологии

Работещите в детската градина заявяват с гордост, че са изключително доволни от постигнатите резултати, защото през юли 2011 г. ЦДГ „Ален мак“ е наградена от Националната агенция на Европейската комисия със Сертификат за цялостно качествено изпълнение на проекта. От одобрените 84 проекта за кандидатура 2008-2010 г. само още 5 училища в България получават такъв сертификат.

Работата по проекта, споделя директорката на детската градина, спомогна за:
– изграждането на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт съобразно новите потребности и предизвикателства;
– надграждане качеството на детското обучение и качеството на педагогическите услуги за деца;
– висока степен на детското познавателно и емоционално-волево развитие;
– създаване на много добри условия за работа в екип;
– хармонизиране с европейската образователна политика и практика;
– обогатяване и подобряване на материалната и дидактическа база;
– засилване на убеждението, че подобряването на чуждоезиковите компетенции са от изключителна важност в съвременното динамично общество;
– изнасяне дейността по проекта в медии, популяризирането и разпространението на резултатите издига имиджа и авторитета на детската градина, а това от своя страна породи и желанието на все повече родители да записват децата си в нея.

Начинът на разпространение на целите, идеите, реализираните дейности на партньорството чрез медии (двата сайта и електронната поща), участията в конференции, организираните семинари от нашия екип, дареният албум на музея и особено чрез презентирането и предоставянето на портфолиото на проекта на колеги от различни краища на страната, е силен инструмент резултатите от партньорството да бъдат използвани от учители, преподаватели, студенти по предучилищна и начална училищна педагогика.

Портфолиото, съхранено на магнитен носител, обхваща всички дейности и продукти, реализирани от българския екип. Материалът в него може и да подскаже как се управлява проект от такъв мащаб.

В работните дневници в детайли са описани педагогическите техники и технологии, прилагани от учителките, образователното съдържание, което децата възприемат, изпробват, осмислят и правят изводи и заключения. Презентациите са нагледно средство, което ще улесни много колеги, решили да приложат в практиката си нашия опит. Идеите са приспособими и реални за всяко детско заведение, а защо не и за начално училище. Не са нужни лабораторни условия за провеждането на експериментите и опитите. Това, което предлага педагогическият екип на детската градина, е разработка, апробирана в практиката, която може да бъде ценно средство за усвояване на постижими знания, умения и отношения като очаквани резултати от обучението и възпитанието на децата по ориентиране в природата, ориентиране в социалния свят, формиране на елементарни математически представи и понятия.

„Отворени сме за контакт с всеки, който желае да обмени мнения и идеи за резултатите, за стратегията на дейностите, за управлението на проекта“ – казва директорката на детската градина.