Мнения

Две нови процедури по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“

Сътрудничеството между образованието и работодателите е от изключителна важност. Към него са насочени две от новите процедури по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ – „Да работим в България“ и „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“.

Целта е да се надгради постигнатото в това направление и да се подкрепят реформите и експертизата за засилване на връзката между образование и пазара на труда в България.

Настоящата политическа обстановка няма да повлияе на изпълнението на процедурите по ОП НОИР, тъй като МОН разполага с работеща и експертна администрация. 

Източник: МОН