Учители

Два начина за придобиване на квалификация за учител

По силата на новия закон за образованието, квалификацията „учител” се придобива по два начина:

– в системата на висшето образование, едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;

– след придобито висше образование чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител“ ще продължи да се провежда в редовна и задочна форма, каквато е практиката в момента, но е предложено да се организира и в дистанционна форма, която е търсена от лица, които заемат длъжността „учител“, но нямат изискуемата квалификация.

Източник: МОН