Ученици

Дати и срокове за кандидатстващите след седми клас

На 09.07.2015 г. всички училища с прием след завършен VII клас отчитат броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.  До края на същия ден на сайтовете на РИО и в училищата-гнезда ще бъдат обявени свободните места за трети етап на класиране.

От 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г., без събота и неделя, в училищата-гнезда ще се приемат заявления за участие в трети етап на класиране. В заявленията се вписват само паралелки, за които има обявени свободни места. Препоръчваме да бъдат вписани повече желания, за да има по-голяма вероятност ученикът да бъде класиран.

При подаване на заявлението за участие в трети етап на класиране се представят оригиналът и копие на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословно състояние (за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“).

Заявление може да се получи от училището-гнездо или да се изтегли от сайта на РИО – София-град.

До 16.07.2015 г. се обявяват списъците с учениците, приети на трети етап на класиране.

Записването на приетите на третия етап на класиране ученици е в периода от 17.07.2015 г. до 20.07.2015 г. включително, без събота и неделя.

След отчитане на записалите се ученици и незаетите места след трети етап на класиране, паралелките, които са под минималния брой – 18 ученици, се закриват. Учениците от закритите паралелки се пренасочват по последващите им желания от заявлението.

В срок до 28.07.2015 г. директорите на всички училища с прием след завършен VII клас създават организация за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

До 31.07.2015 г. се утвърждава осъществения план-прием със заповед на началника на РИО.