Мнения

Дадоха старт на Информационната кампания по ОП НОИР

В столицата беше даден старт на информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Информационният ден е първият в рамките на национална кампания, която ще популяризира пред потенциални бенефициенти насоките за кандидатстване на следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:

– „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“;

– „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Насоките за кандидатстване бяха представени от Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката.

Информационната инициатива премина при огромен интерес, като обедини над 150 представители на образователни институции, неправителствени организации, общини и граждани. Събитието се проведе в зала “Сердика“ на „София Хотел Балкан“.

От страна на експертите на Управляващия орган беше разяснен и начинът на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).