Ученици

График за провеждане на държавни зрелостни изпити и външно оценяване след седми клас

Официалният сайт на министерството на образованието публикува пълната информация около предстоящите изпити за учениците от седми и 12-ти клас. За първите е външно оценяване, а за вторите държавни зрелостни изпити.

Изпитите са общо седем, разпределени от 21 до 30 май 2012 г. Повече за тях прочетете надолу.

График

дата ДЗИ НВО/приемни изпити в 7 клас
начало 8:00 ч. начало 10:00 ч.
 21 май 2012 г.        Български език и литература  Български език и литература
 23 май 2012 г.  Втори ДЗИ  Математика
 28 май 2012 г. ДЗИ по желание
(история и цивилизация, биология и здравно образование, испански език, италиански език, руски език, немски език, английски език, френски език)
 
 29 май 2012 г. ДЗИ по желание
(география и икономика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, философски цикъл)
 
 30 май 2012 г. ДЗИ по желание (математика)  
от 31 май до 06 юни 2012 г. по графика, утвърден като приложение на Наредба № 11           за проверка на способностите по изобразително изкуство, по музика, по хореография, по спорт

 

(Държавни зрелостни изпити) ДЗИ

 • до 18 май 2012 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2012 г. се издава служебна бележка на всеки зрелостник за допускането му до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото на явяване на съответния изпит
 • учениците се разпределят на случаен принцип по училища, сгради и зали
 • продължителността на всички ДЗИ е 4 астрономически часа
 • продължителността на ДЗИ за ученици със специални образователни потребности се удължава със 120 минути.
 • зрелостниците се явяват в 7,30 часа в училището, в което ще полагат ДЗИ, като задължително носят документ за самоличност
 • работят с черен цвят химикалка
 • предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника
 • до 11 юни 2012 г. се обявяват резултатите от ДЗИ

Национално външно оценяване НВО (7. клас) – БЕЛ и математика

 • Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като:

  • за модула за национално външно оценяване – 60 минути
  • за допълнителния модул – 90 минути.
 • Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава с 30 минути.
 • учениците в 7. клас се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност
 • заемат определените им места не по-късно 9,45 часа
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул
 • изслушват един път текста за преразказ 
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка
 • до 04 юни 2012 г. се обявяват резултатите от тестовете
 • в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РИО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
 • от 15 до 20 юни 2012 г. подават документи за участие в приема в училища, определени от началника на РИО
 • до 26 юни 2012 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането