Ученици

Граждани с апел: Да върнем ученическите лагери на децата!

Национална гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата“ беше учредена на 22 март 2018 година в София по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Учредителите настояват да бъде отменена Наредба №2 на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, да бъде изработен нов подзаконов нормативен акт и да бъдат гарантирани пълна прозрачност и гражданско участие в управлението на почивните бази, стопанисвани от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.

Държавата разполага с повече от 140 бази, чрез които би трябвало да предоставя на достъпна цена възможност за пълноценен отдих и спорт на всички ученици. На практика обаче десетки бази са оставени да се рушат, а за тези, които работят, няма достъпна и достоверна информация в какво състояние са, как се управляват, колко деца и при какви условия почиват в тях. Така хиляди ученици се оказват лишени от социалната възможност, която държавата е длъжна да им осигури.

Вместо това в масова практика се превърна тъй нареченият „ученически СПА туризъм“ – скъпоструващи „зелени“ и „сини“ училища, при организирането на които съществуват и предпоставки за порочни практики за сметка на децата и родителите.

Учредителите на Националната гражданска инициатива настояват да започне възстановяване на почивните бази на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД; да се изработи Стратегия за развитието им през следващите 10 години, с участието на Инициативния комитет; да се гарантира пълна прозрачност и гражданско участие в управлението на държавното дружество и то да бъде задължено да публикува актуален регистър на заетостта в почивните бази, както и годишен отчет за дейността си, от който да е видно как се харчат държавните пари.

Подкрепилите инициативата са убедени също, че във всички почивни бази на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД трябва да се назначат педагози и да се разработят програми за обучение, които да включват уроци по родолюбие и физическа активност – по подобие на успешния модел, прилаган повече от година в база Шумнатица, със занимания по автентичен фолклор, занаятчийски работилници, хайдушки игри, турнири по шахмат, волейбол, исторически беседи, писане на есе, литературни четения, физически натоварвания и движения в природна среда, изграждане на опитни ферми с домашни животни, овощни градини, оранжерии и др. Необходимо е да се разработят и програми, насочени към българските общности в чужбина, смятат подписалите.

Част от целите на Гражданската инициатива е да се заложи в учебния план от МОН време за посещение на лагерите минимум два пъти годишно, както и да се въведе задължителен ритуал по строяване за химна на България и издигане на българското знаме в началото на деня.

Членовете на Националната Гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата“ настояват с нов подзаконов нормативен акт да се въведат ясни регламенти и правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. Учредителите смятат, че техни представители следва да бъдат допуснати с консултативно участие при изработването му, съгласно чл. 18 и 18а от Закона за нормативните актове.

Предстои събиране на подписи в подкрепа на исканията на Гражданската инициатива, които в законовия срок ще бъдат внесени до председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на образованието.

Източник: cross.bg