Институции

Готви се проект „За интелигентен растеж“ за 50 млн. лева, съобщи Сачева

Необходимо е поддържане на единна информационна система, която да проследява и канализира всички грижи и услуги по конкретни случаи, свързани с ранното развитие на децата. Това заяви заместник-министърът на образованието Деница Сачева на форум, на който бяха представени резултати от изследване на Фондация „За нашите деца”, предаде БГНЕС.

Поставени са основите на един законно регламентиран обмен на информация между системите. В подготовка е проектът „За интелигентен растеж“, който ще се осъществи в рамките на 2018-2020 г. и възлиза на 50 милиона лева, добави Сачева. От Министерството на образованието и науката ще се концентрират върху четири компонента: достъп до образование, качеството, а именно въвеждането на промени в учебните програми, обучителни програми, ефективно инвестиране, но и ефективно управление. Бяха представени резултатите от мащабното изследване на системите, които подкрепят ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях с родителите на конференцията „Визия за ранното детство в България“.

Някои от действията, които ще бъдат предприети с цел подобряване на системите за ранното детско развитие са въвеждането на т.нар. „теренна“ работа, чрез която трябва да се повиши качеството на полаганите грижи за малките деца, приемането на наредба за стандарти за ранно детско развитие, но и да бъде създаден мобилен мултидисциплинарен екип от специалисти- педагози, логопеди, психиатри и пр. Изследването показва, че образователната, здравната и социална система са затворени една за друга, не си взаимодействат, като липсва разбиране за ролята и същността на различните социални услуги.

От изследването се установява, че през последните години има промяна в грижата за децата вследствие на целенасочени държавни политики в България и това е дало своето отражение върху полагането на грижи за деца до седемгодишна възраст. А това е най-важният период в развитието на личността във всеки един възможен аспект.

В писмено изявление омбудсманът Мая Манолова съобщи, че съществуват ресурси и предпоставки за подобряването на ситуацията по отношение на ранното детско развитие, но пък липсват нормативни и политически документи, които да го извеждат и фокусират като водещ приоритет и инвестиция на обществото, която със сигурност ще бъде с голяма възвръщаемост. Моята мисия е да усилвам гласа на децата, подчертава Манолова в своето изявление. На форума бяха отправени доста препоръки относно подобряването на системите за ранно детско развитие. Някои от тях са свързани с разширяването на възможностите за осигуряване на здравни грижи, както за децата, така и за бременните жени. Развиване на интегрирани услуги за деца с увреждания и хронични заболявания, които да осигурят високо качество на ранна диагностика, а дори и превенция. Това е начинът, чрез който да предотвратим губенето на деца, заяви Мария Хесус Конде, която е представител на УНИЦЕФ България.

В проведеното изследване като сериозен проблем в системата на здравеопазването се оказва ограниченият брой педиатри, особено в малките населени места, но и липсата на достатъчна подготовка. Затова и основните препоръки, които са отправени към Министерството на здравеопазването, са свързани с провеждането на обучения. Като проблем в образователната система се очертава също липсата на подготовка на учителите, както и липсата на адаптирани програми, но и нормативна рамка по отношение на приобщаващото образование, тъй като се наблюдава хаос с документацията, липса на финансиране и неяснота за отговорностите на детската градина.

Очаква се родителят да е естественият координатор на грижата. Това съобщава фондацията „За нашите деца“, като по време на конференцията се спомена, че функцията на семейно-ориентирания подход ще повиши родителския потенциал с оглед превенция на социалното изключване и бедност, а така ще се подобри физическото, емоционалното и социалното благополучие на децата. Необходим е единен институционен център за координация и междуинституционални взаимодействия, като Държавната агенция за закрила на детето се припознава като възможен такъв център, но за момента не изпълнява и не припознава това като своя роля. Затова и успехът на дадена интервенция, на индивидуално ниво, при всяко дете зависи от успешната работа със семейството.

Друга важна препоръка, която бе поставена към Министерството на образованието е подобряването на достъпа до детските градини, предприемане на мерки за повишаване на обхвата на деца в предучилищното образование, но и провеждането на обучителни курсове на педагогическия персонал в детските градини. Също така трябва да бъде приета и дългосрочна, междусекторна, всеобхватна и приобщаваща потика към децата в ранна възраст чрез изработването на национална стратегия за ранното детско развитие.

Източник: bgnes.com