Мнения

Големи бази данни и данни с отворен достъп: Потенциал за ръст от 206 милиарда евро за ЕС до 2020 г.

В публикувания на 29 януари 2014 г. доклад за въздействието на големите бази данни и данни с отворен достъп в 28-те държави-членки на ЕС, се посочва, че преходът към решения, основани на данни, може да допринесе с 206 милиарда евро към европейската икономика до 2020 г. или увеличение от 1,9% на европейския брутен вътрешен продукт.

В доклада се казва, че увеличението на приходите ще бъде усетено във всички 28 държави-членки на ЕС, и посочва въздействието върху растежа на субрегионалния БВП за Северна Европа  (2%), новите държави- членки  (1,9%) и Южна Европа  (1.6 %). Икономическите сектори, за които се смята, че ще спечелят най-много, са търговията (47 милиарда евро), производството (45 милиарда евро), публичната администрация (27 милиарда евро) и здравеопазването (10 милиарда евро).

Спонсориран от Microsoft, поръчан от demosEUROPA и изготвен от Варшавския институт за икономически изследвания,  докладът „Големи бази данни и данни с отворен достъп в Европа – двигател на растежа или пропусната възможност?“ използва възходящ макроикономически модел, за да оцени икономическия потенциал на данните с отворен достъп и големите бази данни. Моделът за оценка на въздействието на данните с отворен достъп и големите бази данни (BOUDICA) включва подробни данни за европейската икономика, извлечени от базата данни на Евростат, за да се даде оценка на добавената стойност за предприятията в 21 сектори за всяка европейска страна.

Значителният потенциал на данните с отворен достъп и големите бази данни за по-ефективни и прозрачни услуги в публичния сектор е друга констатация на доклада. От мобилни приложения, които позволяват на живеещите в градовете лесно да планират своите пътувания с обществения транспорт, до предоставяне на информация относно мерки за спестяване на енергия, подходящи за техните домове, докладът подчертава потенциала за засилване на обществения контрол и засилване на дебата относно действията и услугите на правителствата. Малките и средни предприятия и предприемачите също могат да се възползват от по-голям достъп до финансиране и пазари, както и подобрена ефективност на бизнес процесите, предлагани от данните с отворен достъп и големите бази данни.

За да се гарантира конкурентоспособността на Европа чрез използване на данните с отворен достъп и големите бази данни, намаляване на забавянето на иновациите и осигуряване на финансиране за иновативни решения за данни, докладът насърчава политиците да работят заедно на ЕС ниво за инициативи като укрепването на единния цифров пазар чрез хармонизирането на регламенти и стандарти в тази сфера.

В изказване пред Европейския парламент при представянето на доклада, председателят на Варшавския институт за икономически изследвания и автор на доклада, Мачей Буковски, заяви: „Европа може да спечели много от увеличаване на иновациите и растежа като насочи усилията си върху данните с отворен достъп и големите бази данни. На равнището на ЕС, създаването на истински единен цифров пазар ще намали бариерите за навлизане на големите бази данни, което ще позволи по-лесно създаване на универсални, общоевропейски ИКТ решения с по-ниски разходи за потребителите и публичния сектор. Предизвикателството е да се включат данните с отворен достъп и големите бази данни в по-широката програма за реформи за Европа – програма, който отразява икономическите реалности след кризата и която дава ход на икономически растеж за бъдещето.“

Ян Мюлфайт, председател на Microsoft за Европа, добави: „Данните с отворен достъп и големите бази данни ще отключат нов растеж, нови работни места и нови възможности за всички европейци чрез намаляване на разходите, реализиране на икономии от мащаба и по-лесен достъп до технологичните иновациите. Ние вече сме свидетели на потенциала им в цяла Европа, в градове като Манчестър, например, където „Транспорт за Манчестър“ използва Windows Azure, за да хоства нова платформа за данни с отворен достъп в реално време, която помага на пътниците по-добре да планират пътуването си. Използването на данните с отворен достъп и големите бази данни е друг етап от продължаващата революция в ИКТ – етап, който може да помогне на Европа да продължи да бъде конкурентоспособна и иновативна.“

Пълният текст на доклада можете да изтеглите от тук.

=====
Бележки:

Варшавският институт за икономически изследвания е мозъчен тръст с нестопанска цел, който провежда научни изследвания в продължение на повече от десетилетие в областта на въздействието на политиката върху микро- и макроикономиката. Областите на специализация включват пазари на труда, застаряване на населението, растеж на икономиката и икономика на климата.

demosEUROPA – Центърът за европейски стратегии  е независима международна изследователска институция, която предоставя стратегически поглед върху функционирането на институциите и политиките на Европейския съюз. Центърът е учреден през юли 2006 г. като частна фондация с нестопанска цел, съобразно полското законодателство, със седалище във Варшава, Полша.