Училища

Гимназия от Монтана работи по проект заедно с Microsoft

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ стартира изпълнението на проект „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. Арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите“.

Проекта има за цел да актуализира учебния процес в специалността „Системно програмиране“ в ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов“ – Монтана, чрез изграждане на „образователен парк“ в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД – работодател в сферата на ИКТ.

През периода на изпълнение 27.08.2013 г. – 27.02.2013 г. на проекта ще бъде модернизирана методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали в 2 направления – сървърни приложения и приложения за разработка, покриващи 4 продукта – Windows Server, SQL Server и .NET, Expression Studio.

Учебните програми ще бъдат адаптирани към нуждите на работодателя – партньор. Ще се осигури подходяща инфраструктура, подпомагаща образователния процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане на „Виртуална лаборатория“ и тестов център за професионална сертификация

Източник: modernavratza.com