Ученици

Гимназисти ще изучават и португалски език

Учениците от 9 до 12 клас ще имат възможността да изучават португалския като втори чужд език от учебната 2018-2019 година, предвижда проект на образователното министерство.

Обучението по португалски език ще започва в първия гимназиален етап в 9 и 10 клас, като от учениците се очаква да покрият ниво А1 по Общата европейска езикова рамка. Гимназистите ще продължат обучението си по езика в 11 и 12 клас, като тогава се очаква да са придобили знания, отговарящи на ниво А2.

В програмите е заложена работа по шест тематични области – аз и другите, светът около мен, всекидневие, здраве и здравословен начин на живот, природа и екология, както и моята родина и светът. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви умения са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците.

Източник: monitor.bg