Институции

Гимназии и бизнесът разработват учебни планове

Учебни планове и програми по специалности в 40 професионални направления започват да разработват екипи от водещи професионални гимназии от цялата страна в партньорство с представители на бизнеса и висшите училища. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за повишаване на образователната продукция в рамките на икономическия форум в Пловдив.

Новите програми са по предмети от специфичната професионална подготовка в направления като приложна информатика, машиностроене, електротехника, химични продукти, минно дело и др.

Министър Вълчев отбеляза, че предстоят законодателни промени, които да разширят дуалното обучение, с което да се отговори на изискванията на пазара на труд. През настоящата учебна година 1742 ученици се обучават в 79 паралелки в 45 професионални гимназии, докато в държавния план-прием за 2018/2019 г. са утвърдени 110,5 паралелки с вече 2873 ученици.

Изготвен е списък с 55 специалности в 12 професионални направления, за които се предвижда остър недостиг на кадри и голямо търсене от страна на бизнеса, посочи министърът. По думите на Вълчев ще има недостиг за професии като „Техник на електронна техника“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, „Машинен техник – машини и системи с ЦПУ“, „Електротехник“, „Техник по автоматизация“, „Оператор в минната промишленост“, „Техник по транспортна техника“, както и други като „Техник-технолог в дървообработването“, „Приложен програмист“, „Дизайнер промишлен дизайн“ и др.

Преструктурирането на приема с цел обхващането на повече деца в технически специалности, както и математика и природни науки е още един от инструментите на политиката на МОН. За да се отговори на потребностите на бизнеса Министерският съвет одобри списък със защитените специалности и тези с очакван недостиг на пазара на труда. Предвижда се допълнително финансиране за паралелки с обучение по такива специалности, а също и стипендии за учениците в тях.

Министър Вълчев заяви, че в училищното и във висшето образование трябва да се развиват повече дигитални и предприемачески умения, като по този начин младите хора ще бъдат по-подготвени за живота, за пазара на труда и за по-добра лична реализация. Той отбеляза, че новите компетентности ще бъдат вплетени във всички учебни програми.

Министърът подчерта необходимостта децата от най-ранна детска възраст да бъдат обхванати в образователната система и добави, че инвестицията в образованието на тези, чиито майчин език не е български, има висока възвращаемост. Вълчев обясни, че екипите за обхват по межуинституционалния механизъм полагат сериозни усилия да приобщят децата и учениците от уязвимите групи.

Той акцентира на важността от инвестиции в учителите и мотивирането на студентите с по-високи резултати да избират педагогическата професия.

Източник: monitor.bg