Мнения

Геновева Жечева поема временно ФНИ

В понеделник е Министерството на образованието и науката се проведе експертна среща, инициирана от проф. Тодор Танев, с представители на ръководството на Българската академия на науките и на Съвета на ректорите.

Обсъдиха се важни теми, свързани с оперативното управление на Фонда като инструмент за насърчаване на научните изследвания. Ръководството на МОН представи анализ на финансирането на ФНИ, съгласно Годишната оперативна програма и варианти за излизане от създалата се кадрова криза в управлението на ФНИ.

Беше постигнато съгласие относно:

– Временно изпълняващ длъжността управител на Фонд „Научни изследвания“ да бъде служител на МОН, познаващ добре работата на Фонда. Единодушно беше подкрепена кандидатурата на г-жа Геновева Жечева, началник на отдел „Транснационални научни инициативи“ в дирекция „Наука“ на МОН, и представител на Министерството в Изпълнителния съвет на ФНИ;

– Нова конкурсна сесия във Фонда да бъде обявена след разработване на ясни правила и съгласувани с Министерството на финансите „Насоки за кандидатстване“;

– Взе се решение за свикване на следваща работна среща при готовност за обсъждане на новите насоки и правила за работа на ФНИ.

На срещата бяха дискутирани и други въпроси, свързани с националната политика по отношение на достъпа до дигитална научна и наукометрична информация, използвана от научните среди, както и действията на МОН по мониторинга и оценката на научната дейност.

Временно изпълняващата длъжността управител на Фонд „Научни изследвания“ Геновева Жечева е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е магистър по специалност молекулярна биология.

Работила е в Института по генетика към БАН.

В Министерството на образованието и науката работи от началото на 90. години като първоначално г-жа Жечева е в структура, свързана с международното сътрудничество. Участва в хармонизирането на законодателството с нормативната уредба на Европейския съюз.

Като експерт в дирекция „Наука“ Геновева Жечева работи по участието на България в Шеста и в Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания.

От месец февруари 2007 г. е назначена за началник на отдел „Транснационални научни инициативи“ в дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката.

Владее френски, английски и руски езици.