Ученици

В XI и XII клас ще се изучава „Гражданско образование“

В XI и XII клас учениците ще могат да изучават предмета „Гражданско образование“. Работните варианти на учебните програми бяха представени от министъра на образованието и науката Меглена Кунева и са публикувани на сайта на МОН. Програмите ще бъдат предмет на обществено обсъждане през 2018 г. и дотогава в тях могат да попаднат други нови актуални теми. 

Новите програми, които ще заменят изучаването на предмета „Свят и личност“, са с по-голяма практическа насоченост, изтъкна министър Кунева. 

В XI клас има тема “Гражданите, политиката, демокрацията“ с подтеми „Свобода, граждани и власт“. Тук учениците трябва да могат да разграничават типовете демокрация (пряка, представителна и демокрация на участието в граждански организации). 

В подтема „Политика, демокрация и върховенство на закона“ акцентът е към избирателната система –различаване на мажоритарна, пропорционална и смесена, ще се учи какво е мажоритарен и преференциален вот. Програмите ще формират демократични ценности у учениците с теми за вредата от купуването и продаването на гласове и манипулации на изборни документи. Идеята е още в училище младите хора да възприемат тези практики като корупционни.

Задача на гражданското образование е да подготви  младите хора да разпознават политическия популизъм и медийни манипулации, посочи министърът.

Има тема „Аз и моята гражданска позиция“, насочена към това учениците да умеят да оценяват ролята на неправителствения сектор в гражданското общество, да познават формите на граждански контрол и да са мотивирани да участват в тяхното прилагане. 

Доста по-подробно е предвижданото обучение по въпроса за основните социални групи и общности, спецификата на техния светоглед, ролята на езика, религията, етническата принадлежност и традициите за социална обвързаност.

По темата за малцинствата учениците трябва да могат да различават различните видове идентичност – културна, национална, етническа, гражданска. Обучението включва и разпознаване на случаи на дискриминация по полов, религиозен, етнически расов признак, а също и на хора с увреждания. Целта е учениците да могат да се ориентират в причините за противоречията между отделни етнически и религиозни общности. Целта е учениците да бъдат убедени, че трябва да се противопоставят на насилието, да се стремят към решаване на конфликтни ситуации градивно.

В програмите са включени теми за европейските традиции и ценности, като целта е те да могат да определят мястото на България в световната култура, да осъзнават своята европейска идентичност и правата на и отговорностите на европейското гражданство.

Източник: МОН