Училища

В 30% от яслите и детските градини могат да бъдат внедрени модерни образователни технологии

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага разширяване на започналото през 2015 г. въвеждане на високи технологии в образованието с включване и на детските градини в националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

В проекта, публикуван за обсъждане на електронната страница на МОН, се предвижда възможност 200 училища да получат средства за нови компютри. Планира се в 30% от яслите и детските градини да бъдат внедрени модерни технологии в образователния процес, като бъдат обучени 10% педагогически специалисти. Ще бъде осигурена интернет свързаност на всички училища. Програмата ще подкрепя проекти за внедряване на различни ИКТ иновации (смарт класни стаи, управленски информационни системи, видеообучение и др.) в 20 пилотни училища.

За целта е предвиден бюджет от 7 500 000 лева.

Една от целите на програмата е осигуряване на единна опорна високоскоростна мрежа между 28 регионални комуникационни центъра, което да позволи в един момент всички училища и детски градини да се включат към най-близката точка на мрежата. Така те ще получават надежден достъп до образователни и административни услуги, електронно съдържание, интернет и т.н..

Статистиката за последните години показва, че по-малко от 35% от училищата разполагат с техника на средна възраст по-малко от 5 години в компютърните кабинети. Общата цел на програмата е подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищно образование.

В първата година на пилотния проект бяха включени 40 училища.