Ученици

В четвъртък започва есенната изпитна сесия на ДЗИ

На 28 август 2014 г. (четвъртък), в 6:00 часа, в залата на V етаж на Министерството на образованието и науката, в присъствието на медиите ще се генерира вариантът за задължителния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература.

Изпитът съдържа 40 тестови задачи, които компютърът ще избере измежду 11 млн. комбинации. З0 задачи от тях са от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Вярното решение носи по 1 точка.

Останалите 10 задачи са със свободен отговор и носят различен брой точки. Правилно решените тестови задачи носят 70 точки.

41-ви въпрос се избира от 30 варианта на задачи върху 15 изучавани автори и произведения. Зрелостниците трябва да напишат есе или интерпретативно съчинение върху изтеглената тема. Максималният брой точки, които могат да се получат на тази задача, е 30.

Държавните зрелостни изпити започват в 8 часа и продължават 4 астрономически часа, а за зрелостници със специални образователни потребности – 6 часа. В деня на изпита зрелостниците трябва да се явят в сградата, в която предварително са разпределени, с документ за самоличност и със служебната бележа за допускане до ДЗИ, да предадат мобилните си телефони на квесторите, да заемат местата си поне 15 минути преди началото и да не напускат залата по-рано от 1 час след началото на ДЗИ.  Много важно изискване е зрелостниците да носят и да ползват химикалка, която пише с черен цвят.

Скалата за преобразуване на точките в оценки се запазва такава, каквато бе и на зрелостните изпити през май 2014 г.:

до 22,5 точки оценката е „слаб“,

от 23 до 40,5 точки вкл. е „среден“ (3,00-3,49),

от 41 до 58,5 точки вкл. е „добър“ (3,50-4,49),

от 59 до 76,5 точки вкл. е ‘много добър“ (4,50-5,49),

от 77 до 94,5 точки вкл. е ‘отличен’ (5,50-5,99),

от 95 точки до 100 точки оценката  е отличен 6.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще се обявят до 12 септември 2014 г.

Пресцентър на МОН