Учители

В Търговище стартираха обучения на консултанти по проект “Нова възможност за моето бъдеще“

Днес стартираха обученията на консултантите в област Търговище по Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“, съобщава сайтът на РИО-Търговище.

Ще бъдат обучени 32 участника – 22 учители от професионалните гимназии в региона, 9 представители на партниращи организации и заинтересовани страни като Бюро по труда, синдикати, работодателски организации и др. и 1 национален консултант по проекта.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на обща стойност: 5 862 200 лв.

Той  попада в обхвата на Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот”.

Изпълнител е Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори по проекта са работодателски организации – БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции – МТСП, АЗ, НАПОО, ГД „Изпълнение на наказанията“ към МП.

Цел на проекта: Да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инструментариум за валидиране на компетенции.

За успешното функциониране на системата са необходими не само законодателни промени, но и привличане на общественото внимание към тази възможност.

Ползите от проекта:

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

     • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам – повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
     • Улесняване на трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън нея;
     • Подобряване на процеса по подбор на персонала;
     • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
     • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
     • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения.