Училища

В средното ни образование се въвеждат най-новите технологии

Новите образователни стандарти и програми за обучение по информационни технологии и информатика в гимназиалния курс, които ще бъдат въведени в VІІІ и ІХ клас през учебната 2009-2010 г., ако проектозаконът за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка бъде приет, ще осъвременят преподаването по тези дисциплини съгласно тенденциите в най-развитите държави по отношение методите на обучение и ще синхронизират учебното съдържание с най-новите и с масово използваните сега технологии.
 
Новите образователни стандарти и програми за обучение по ИКТ бяха представени за първи път пред обществеността от г-жа Силвия Кънчева – главен експерт по информатика и информационни технологии в дирекция „Политика в общото образование” към МОН на VI национална конференция „Информационните технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, провела се на 27 и 28 април 2009 г. в София, в Дом 2 на резиденция „Бояна” и организирана ежегодно от Майкрософт България с подкрепата на МОН и ДАИТС. За първи път в медийното пространство се публикува информация за новите образователни стандарти и програми в www.Teacher.bg и в изданията на ICT Media – водещият издател в сферата на ИКТ у нас, медиен партньор на Teacher.bg.
 
Новите образователни стандарти и програми са само проектни, предстои да бъдат публикувани напълно и подлежат на публично обсъждане. В настоящата статия новото учебно съдържание и новите методи на обучение са представени резюмирано.
 

Целта на новите образователни стандарти и програми
 
е предлагането на работна сила да отговаря на търсенето на пазара на труда и да бъдат осигурени качество и количество на работната сила, отговарящи на потребностите на националната икономика в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Сегашното обучение по ИКТ в средното образование не отговаря на потребностите на бизнеса и на икономиката като цяло.
 
Необходимо е както хората, не работещи в сферата на ИКТ да притежават компютърни умения на дадено ниво, така и професионалното образование в сферата на ИКТ да отговаря на съвременните условия.
 
Видео запис с пълната презентация на г-жа Силвия Кънчева от конференцията може да бъде гледан тук. PowerPoint файлът със слайдовете от презентацията може да бъде „свален” от тук. Всички презентации от конференцията са публикувани тук в Teacher.bg, а всички видеозаписи може да бъдат гледани тук.
 

Новите методите на обучение
 
Новите учебни програми по информатика и информационни технологии включват промяна формата на обучение от класическа в проектно базирано обучение (Project-Based Learning – PjBL/PBL). Предимствата на проектно базираното обучение са, че учениците са активна страна в обучителния процес – не учат само предоставен им теоретичен материал, а се обучават преобладаващо работейки в екип по поставена им задача, която има за цел създаване на краен продукт. Крайният продукт бива самооценяван от учениците, като крайната оценка се поставя от учителя. Проектно базираното обучение не само предоставя познания на учениците, а развива в тях и личностни качества – умения за работа в екип и за съвместна работа въобще, способност за решаване на проблеми, способност за поемане на инициатива, помага им да създадат по-добри трудови навици, способност за самооценка, умения да се учат и да работят с източници на информация, умения за обработване на информация и др., които са от критично значение за професионалния им успех в условия на пазарна икономика.
 
Неотдавна www.Teacher.bg публикува обучителни проекти, представени на Европейския форум на учителите новатори 2009, провел се от 24 до 26 март 2009 г. във Виена, Австрия. В България проектно базираното обучение е въведено експериментално от няколко години в две училища в гр. Бургас, за което Teacher.bg публикува подробна информация.
 
Новите образователни стандарти и програми имат за цел учениците не само да придобият теоретични познания, в което се състои сега прилаганата класическа форма на преподаване, а и да развият умения и личностни качества, които са както ключов фактор за професионалния успех на учениците, така и ги правят по-стойностни членове на обществото.
 

Новото учебно съдържание
 
Новите образователни стандарти и програми също така съдържат обучение по
 • съвременните масово използвани технологии и по
 • най-новите технологии с огромен потенциал за развитие,
като напр. езиците за визуално програмиране. Сегашното учебно съдържание обучава учениците по морално остарели технологии.
 
Темите в новата учебна програма за задължителна подготовка по информационни технологии в VIII клас през 2009-2010 учебна година са групирани в следните раздели:
 • Архивиране на данни
 • Компютърни системи
 • Операционна система
 • Компютърни мрежи
 • Създаване и публикуване на интернет страници
 • Работа по проекти
 
Новата образователна структура въвежда в VIII клас от 2009-2010 учебна година три нови предмета:
 • Предприемачество и професионално ориентиране – ЗИП
 • Информационни технологии – ЗИП
 • Информатика – ЗП
 
Предметът
 
Предприемачество и професионално ориентиране
 
има за цел учениците да развият умения за изграждане на кариера, да научат подробности за възможните длъжности, професии и пътища на професионално развитие в сферата на информационните и комуникационните технологии, както и да създаде в тях предприемачески способности. Способностите за изграждане на кариера и предприемаческия дух са свързани в голяма степен и зависими едни от други и са както от критично значение за личния успех в работата, така и са фактор за ефективността на отделните компании и икономиката като цяло.
 
Основните цели на обучението на учениците в ЗИП по
 
Информационни технологии
 
в VIII клас са учениците да:
 • придобият основни компетентности за използване на информационните технологии в контекста на предприемаческа дейност и бизнес.
 • изградят умения за работа по проект.
 • анализират данни при решаване на реален проблем, да правят аргументирани изводи и да предлагат решения.
 • познават и спазват нормативната уредба, свързана с авторско право по отношение на програми и данни, компютърни престъпления, цифров подпис, защита на лични данни.
 • усвоят знания и умения, свързани с автоматизиране на дейности при работа с еднотипни документи и документи с голям обем чрез използване на специализирани средства.
 • правят цялостно представяне на дейност или продукт със средствата на ИТ.
 
Тази учебна програма е разработена за да обезпечи обучението на учениците, които изучават в 8-ми клас предприемачество и професионално ориентиране и чужд език. Всеки един от тези 3 учебни предмета се изучава с хорариум от 6 учебни часа седмично.
 
Училищата, които изучават чужд език с 18 часа седмично ще изучават ИТ само в ЗП, с 1 час седмично.
 
Съгласно новата образователна структура в VІІІ клас в рамките на 36 учебни часа ще започне да се изучава
 
Информатика,
 
което означава, че обучението ще се осъществява от втория учебен срок с по 2 учебни часа седмично. Обучението ще продължи с 36 часа в ІХ клас.
 
Една от най-съществените новости в учебните програми е
 

въвеждане на визуално програмиране
 
в обучението.
 
В сегашната програма предметът информатика е базиран на технологии от преди повече от 15 години.
 
Визуалните езици са от четвърто поколение и в съвременните условия са едно от основните средства за разработване на софтуерни продукти.
 
В своята презентацията г-жа Силвия Кънчева каза следното за визуалното програмиране:
 
Програмирането с управление на събития не е променило процедурният подход на програмиране – то го допълва със средства, които позволяват да се отдели потребителският интерфейс от специфичната обработка на данните. Визуалните програмни среди използват подхода за програмиране с управление на събития, и по този начин осигуряват възможност на програмиста да се съсредоточи върху логиката на работа на самата програма и да остави грижата за диалога с потребителя на програмната среда.
 
От създаването на големи монолитни програмни продукти изпълняващи голям обхват от операции и функции се премина към създаването на малки програмни компоненти, които могат да се използват многократно в различни софтуерни продукти. Така програмните приложения започнаха да се композират от отделни предварително разработени и добре тествани компоненти.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежата на учителите новатори – www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg.