Училища

В СОУ ”Христо Смирненски”, гр. Брезово работи портал за е-обучение

В СОУ ”Христо Смирненски” гр. Брезово е създаден образователен интернет портал за електронно обучение. Той се базира на системата за електронно обучение DeLC на Лабораторията по електронна търговия при ПУ “П. хилендарски” и ANWARE на Университета в Лимерик – Ирландия. Изграден е на основата на международните стандарти за електронно обучение SCORM – Sharable Content Object Reference Model.

 

Прототипът дава възможност за създаване, редактиране, въвеждане и използване на електронно учебно съдържание. Разработват се е-Learning пакети по следните групи учебните предмети:

  • География на България
  • Български език
  • Дискретна математика
  • СИП – Фолклор и др.
 

Системата може да се използва при различни форми на обучение за постигането на многообразие от учебни цели:

  • Допълнително дидактическо средство при класическата дневна форма на обучение;
  • Дистанционно и самостоятелно обучение на ученици със специфични образователни потребности;
  • Подпомагане на учениците при самостоятелното усвояване на учебния материал по различни учебни дисциплини (според наличните пакети) – уроци, упражнения, семинари и др.
 

Специално за зрелостниците е разработен специализиран портал по Български език и литература, който предоставя разнообразна информация, учебни ресурси и услуги. Порталът е достъпен на адрес: http://bel-portal.hit.bg. От учебната 2007/08 г. зрелостният изпит по Български език и литература е задължителен.

 

Инфраструктурният модел на системата DeLC осигурява удобен механизъм за свързване на създадените портали с други локални, регионални и национални образователни портали.

 

Пакетите за електронно обучение лесно могат да се добавят и премахват. Това се гарантира от разпределената структура и факта, че всеки образователен портал се изгражда като самостоятелна и независима единица за електронно обучение.

 

За да използване ресурсите на портала е необходимо потребителят да се регистрира и да определи групата към която принадлежи.