Учители

В първи клас са записани 3 ученици със СОП. На всеки ученик от първи клас ли трябва да се прави учебен план?

В първи клас са записани 3 ученици със СОП. На всеки ученик от първи клас ли трябва да се прави учебен план?
Индивидуален учебен план може да се изготви на ученик със специални образователни потребности само при необходимост, а не задължително! Индивидуалният учебен план на ученик със специални образователни потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия, типовия или в училищния учебен план. За обучението по всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището.   

Източник: mon