Ученици

В програми за кариерно ориентиране от 2012 г. насам са обхванати 535 428 ученици

На 27 ноември 2015 г. в Голямата зала на Община Велико Търново се проведе заключителната национална конференция по проект BG051PO001-4-3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Приветствия към участниците в конференцията отправиха заместник-кмета Ганчо Карабаджаков, Любомира Попова, заместник-областен управител и представители на висши училища от старата българска столица.

Проектът се изпълнява по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 година от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“.

Стойността на проекта е 9 500 000 лв., а продължителността му е 47 месеца от 31 януари 2012 г. до 31 декември 2015 г. В програми за кариерно ориентиране са обхванати 535 428 ученици от първи до 12-ти клас от всички видове и степени училища в страната, което представлява 106,5% изпълнение на утвърдените по проекта индикатори.

В допълнителни дейности по проекта са включени и други 117 611 ученици. В заключителния доклад на ръководителя на проекта г-жа Евгения Костадинова бе посочено, че с изпълнението му е осъществена една от приоритетните европейски политики за развитие на ученето през целия живот и подобряване на системите за кариерно ориентиране в този контекст.