Училища

В Пловдив се провежда XIX международен панаир на учебните предприятия

XIX международен панаир на учебните предприятия се провежда на 14-15 април 2016 г. в палата No. 6 Международен панаир-Пловдив. Панаирът се организира от Център на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища към Министерство на образованието и науката, в партньорство с Международен панаир-Пловдив АД и Сдружение Българска тренировъчна централа.

Тази година активно участие с лекции, журиране на състезенията на панаира и провеждане на собствени състезания и конкурси имат и Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на младежта и спорта, Национална агенция по приходите, Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, Пловдив, Висше училище по застраховане и финанси, София, Висше училище по менидмънт, Варна, Национална търговска гимназия, Пловдив, Национално училище по роботика, Български форум на бизнес лидерите, Национален център за информация и документация и други.

В XIX международен панаир на учебните предприятия участват 110 тренировъчни фирми от 3 държави – България, Сърбия и Черна гора, осъществяващи дейност в повече от 20 бранша, сред които финанси, храни и напитки, туризъм и хотелиерство, организация на събития, реклама, търговия със сувенири и играчки, търговия с облекла, бижута, козметика, търговия с автомобили и със стоки за бита, строителство и озеленяване, търговия с книги, фотография, спорт и други. За събитието са регистрирани над 800 участници от 37 училища и 2 университета, които ще премерят сили в 14 конкурса и ще се борят за над 30 престижни награди.

„Тренировъчното предприятие е утвърдена форма на обучение по предприемачество и се прилага в над 50 страни като специфика на дуалната система в икономическите специалности в средните училища и други образователни институции“, сподели Дария Маврудиева, Ръководител на Център за учебно-тренировъчни фирми към МОН.

„Българската мрежа на тренировъчните предприятия е утвърден лидер в прилагането на модела на Балканите и е спомената в редица публикации на Европейската комисия, както и отличена с призове за добри практики в обучението по предприемачество“, допълни тя.

XIX-ият международен панаир „ТФ Фест 2016 – Млад предприемач“ е включен от Министерство на образованието и науката в Календара за състезанията за учениците, обучавани по професии от професионалните направления и е единственото в България състезание по професии с международно участие. Панаирът е одобрен като международно събитие от Европейската комисия и включен в списъка със събития, свързани с Европейската седмица на малките и средни предприятия и е представян като пример за добра практика от България за обучение по предприемачество и насърчаване и развитие на дух на креативност, иновации и предприемаческо мислене. Събитието е част от проект „Мост между училището и бизнеса“ и създава трайна връзка и сътрудничество между образованието, бизнеса и неправителствения сектор, чрез представяне на постиженията на обучаваните в тренировъчни фирми пред бъдещите работодатели и осигуряване на възможности реални фирми да станат ментори на тренировъчните.

В рамките на панаира представители на бизнеса, университетите, държавната администрация и неправителствения сектор ще оценяват основните, ключови компетенции и специфични умения на учениците и студентите, придобити в учебно-тренировъчна фирма, в това число познаване на административните процедури за създаване на собствена фирма, разбиране на принципите на счетоводството, търговското и данъчното законодателство, съзнание за бизнес етика и социална отговорност, разбиране на пазарните механизми, познаване на техниките за продажби и реално планиране, проектиране и аранжиране на панаирен щанд.

За учебно-тренировъчните фирми:
В България от 1994 г. се провежда обучение в учебно-тренировъчни фирми като съвременен модел за свързване на образованието, бизнеса и неправителствения сектор. С учебните планове от 2009 г. тази форма на практическо професионално образование и обучение става част от задължителния учебен план, задължително-избираемата или свободно-избираемата подготовка на професионалните гимназии.

Днес Мрежата на българските учебни предприятия обединява 333 ученически фирми в 68 училища и 4 студентски в 2 университета в 55 селища на страната. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебно предприятие.

Учебните предприятия/Тренировъчните фирми (ТФ) са форма на практическо професионално обучение, в която обучаемите работят в максимално близка до реалностите фирмена среда, без да се осъществява движение на реални пари и стоки. В ТФ се придобиват професионални и технически умения в областта на икономиката, информационните и комуникационни технологии и използването на родния и чужди езици за нуждите на администрацията и деловото общуване, както и социални умения и умения за работа в екип. Обучението в ТФ стимулира развитието на предприемачески дух и създаване на ключови компетенции. В последните години учебните предприятия в България свързват концепцията за традиционното практическо професионално образование в областта на администрацията, търговията и финансите с принципите на дуалната система.

Учебните предприятия дават възможност за ранно професионално ориентиране. В тях се развива креативното мислене на обучаемите – те работят в групи по интереси и формират умения, които традиционната образователна система с всички задължителни елементи в нея не може да развие пълноценно.

Учебните предприятия се регистрират и поддържат регулярни връзки с държавните институции, симулирани от Центъра на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища /ЦУТФ/. Фирмите изграждат вътрешнофирмената си структура, назначават служители, плащат данъци и осигурителни вноски. Те осъществяват търговски сделки в рамките на българската и на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN/ PENINTERNATIONAL.

Тренировъчното предприятие е утвърдена форма на обучение по предприемачество и се прилага в над 50 страни като специфика на дуалната система в икономическите специалности в средните училища и други образователни институции. Българската мрежа на тренировъчните предприятия е утвърден лидер в прилагането на модела на Балканите и е спомената в редица публикации на Европейската комисия, както и отличена с призове за добри практики в обучението по предприемачество.

За Центъра на учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ)
Центърът на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища (ЦУТФ) е обслужващо звено в рамките на Министерство на образованието и науката, със задача да осигури всички необходими макроикономически функции на държавата и да осъществява операции за създаване на цялостна учебна симулирана икономическа среда за всички учебни предприятия (ТФ/УТФ) в страната. За нуждите на обучението ЦУТФ предоставя леснодостъпни и висококачествени услуги, информация и консултиране, координира мрежата от УП и подпомага обучаваните да вземат обосновани решения и да управляват бизнеса на своята фирма, симулира работа на държавни институции и регистри, банка, както и липсващи елементи от реалната пазарна среда. За ЦУТФ от особено значение при обучението в тренировъчна фирма е обучението за познаване на законите, нормативните актове, държавната регулация и правилата за осъществяване на бизнес в България и за осъществяване на трудова дейност, както и за изграждане на знание и уважение към законите и навици за тяхното прилагане и стриктно спазване. Това се осъществява чрез работата на симулираните от ЦУТФ служби Агенция по вписванията, НАП, Комисия за защита на личните данни, Патентно ведомство, банка и др., които работят по правилата, по процедурите и с формулярите на реалните структури у нас.

Центърът също така и обучава ръководители на учебно-тренировъчни фирми /учители и университетски преподаватели/, създава методически материали и ръководства за работа на тренировъчни предприятия. Ръководителите на ТФ не са преподаватели в традиционния смисъл на думата, а вместо това те са мениджъри, консултанти и организатори, които подготвят обучаваните за практически дейности. Ето защо първоначалното и допълнителното обучение на преподаващите в ТФ е от изключително значение.

ЦУТФ е член на Световната организация на учебните предприятия EUROPEN/PENINTERNATIONAL, в която участват над 7500 тренировъчни фирми от цял свят. По този начин българските тренировъчни фирми имат възможността да бъдат включени в базата данни на Световната мрежа, да осъществяват международни делови и търговски контакти, да участват в международни проекти и панаири в цял свят.