Учители

В Пловдив представиха политиките в подкрепа на младите учители

На 3 ноември 2015 г. в СОУ „П. К. Яворов“ – гр. Пловдив се проведе кръгла маса с млади учители от област Пловдив, в която участие взе Ваня Кастрева  – заместник-министър на образованието и науката и Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“.

Повод за среща е представяне на резултатите от анкетно проучване сред млади практикуващи педагози до 35-годишна възраст, проведено от екип на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“ под ръководството на проф. Росица Пенкова. Анкетното проучване се реализира в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020 година), Националния план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) и Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ – 2015 г.

В проучването са включени общо 2518 млади учители до 35-годишна възраст от българските училища и детски градини. С анкетирането се цели да се установят очакванията за „подкрепяща среда“ на младите педагогически специалисти. Анкетното проучване дава възможност на младите учители да изкажат своето мнение и да изразят отношението си към учителската професия. Изследването представи данни за това, какви са нагласите на младите хора за практикуване на професията „учител“, какви трудности младите учители срещат във педагогическата си практика, какви препоръки може да направят, за да бъде средата, в която работят, подкрепяща и мотивираща.

В хода на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с проекта на държавния образователен стандарт (ДОС) за учебния план и за общообразователна подготовка, както и въпроси, отнасящи се до статута и кариерното развитие на педагогическите специалисти.

Г-жа Ваня Кастрева представи основните политики от Закона за предучилищното и училищното образование, насочени в подкрепа на младите специалисти, като заяви и очакването на екипа на Министерството на образованието и науката в дискусиите да се включат активно и младите ни колеги.