Ученици

В Перник протягат ръка към деца със СОП

Община Перник спечели проект, който ще помага интегрираното и включващо обучение в детските заведения и общински училища на територията на община Перник чрез създаване на подкрепяща среда, промяна нагласите в обществото и подрастващите за равнопоставеност на децата със специални образователни потребности.

Проектът “Протегната ръка” е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 -4.1.04  “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Стойността му е 185 382 лв., а продължителността му ще е 22 месеца.

Партньори в изпълнението на проекта са  Х ОУ “Алеко Константинов”, ХІІ ОУ “Васил Левски”, ХІІІ ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  и ХVІ ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”  ЦДГ № 3 “Пролетен цвят”, ЦДГ № 5 “Вела Пеева”, ОДГ № 7 “Пролет”, ОДЗ № 9 “Калина Малина’ и ЦДГ №15 “Райна Княгиня” гр. Перник. ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград е основен партньор, който ще осъществява обучителните програми за родители и учители, информира сайтът ipernik.com.

В работата по проекта ще се включат експертите от Ресурсен център гр. Перник. Ще бъдат обучени  115 учители за работа с деца със специални образователни потребности.

52 деца и ученици със специални образователни потребности от пет детски градини и четири училища от община Перник ще участват в клубове “Протегната ръка”.

С разнообразни извънкласни дейности ще се активизират процесите на интегрираното и включващо обучение. С останалите членове на клубовете ще работи целенасочено за приемане, възпитаване на толерантност и подкрепа на децата със специални образователни потребности.

Виртуално училище ще предложи гъвкави форми за обучение, добри практики и  специализирана литература  за родителите на интегрираните деца.

В сайт ще се отразяват всички събития по проекта. Ще има открит форум за мнения и дискусии по проблемите на деца със специални образователни потребности, съобщава още сайтът.