Мнения

В МОН се проведе заседние на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в средното образование

На 23 октомври 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката.

Взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Дневният ред на заседанието включи представяне и обсъждане на проекти на държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование за учебния план, за общообразователната подготовка и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, в изпълнение на § 60, т. 1 и 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.