Мнения

В МОН се проведе заседание на Съвета за тристранно сътрудничество в средното образование

На 25 септември 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС) под председателството на Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката.

В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

По точка първа от дневния ред на заседанието „Преглед на направените промени в подзаконовите нормативни актове“ членовете на ОСТС взеха следното решение:

Членовете на ОСТС оцениха усилията на МОН по направените промени в подзаконовите нормативни актове, като положителни.

По точка 2 „Разни“ членовете на ОСТС взеха следните решения:

  1. Членовете на ОСТС са запознати с Решение № 247/15.06.2015 г. на Комисията за защита от дискриминация по признак „увреждане“ по жалба с вх. № 44-00-2723/19.06.2013 г., подадена от Николай Тодоров Славов от град Карнобат срещу нормата на чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в което е препоръчано страните по КТД да предприемат необходимите действия за изменение на чл. 6 от КТД от 26.06.2014 г. 
  2. МОН поема ангажимент да предостави информация на членовете на ОСТС, както следва:

–  справка на средствата преминали в преходен остатък на училищата и детските градини за 2015 година;

–  график за разработване на държавните образователни стандарти по работни групи;

– справка за разходването на годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 0,8% на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

  1. МОН поема ангажимент да се разработи и обсъди с членовете на ОСТС механизъм за проследяване движението на ученици  за сформиране на работна група за обсъждане на механизъм за промяна на работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

В края на заседанието всички членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество си пожелаха успешна и ползотворна работа през новата учебна година.