Мнения

В Ловеч ще се проведе третата поред конференция “Водим бъдещето за ръка”

От 18-20 април 2010 в град Ловече ще се проведе третата конференция “Водим бъдещето за ръка”, на която учители от цялата страна ще имат възможност да обменят опит и добри педагогически практики в българското предучилищно възпитание.
 
Форумът има за цел да повиши професионалната компетентност на педагозите в днешната динамична и модерна среда, както и да обърне внимание върху проблемите и предизвикателствата, които стоят пред тях.
 
Желаещите да се участват в събитието трябва да подготвят доклад с обем до 4 страници, придружен от презентация, представени на хартиен и цифров носител. Разработките могат да бъдат по една от следните теми:
 
– Приемственост между детската градина и началното училище;
– Задължителната подготовка преди постъпване в първи клас – необходимост и перспективи;
– Детска градина за всички – интеграция чрез обучение и възпитание;
– Изграждане на позитивна подкрепяща среда – гарантиране на свободата,
равнопоставеността, равния шанс и достъпа до образование;
– Квалификация на педагогическите кадри – състояние, проблеми, перспективи;
– Нови технологии и управление на проекти.
 
Повече информация за условията за записване и участие можете да намерите на сайта на МОМН.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/