Институции Учители

Вълчев предлага промени в наредбата за учителския труд

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага промени в Наредба номер 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда на учителите, които са свързани с осигуряването на предвиденото увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с не по-малко от 17 процента от 1 януари 2020 г.

Министерството на образованието и науката е разработило проект на Наредба за изменение и допълнение на горепосочената Наредба номер 4. С проекта се предвижда минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти да се увеличат с не по-малко от 17 процента. Проектът е разработен въз основа на поетите ангажименти на правителството за поетапно повишаване на възнагражденията на педагогическите специалисти, като до края на четиригодишния мандат на кабинета заплатите на учителите трябва да бъдат удвоени. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване на недостига на педагогически специалисти и за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия.

В промените са посочени какви трябва да са минималните размери на основните месечни заплати на педагогическите специалисти през 2020 г. Основна заплата не по-малко от 1085 лв. ще получават младите учители през 2020 г., а през тази година началната учителска заплата е 920 лв. Същата основна заплата от минимум 1085 лв. през 2020 г. ще получават работещите в училище – възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, треньори по видове спорт, рехабилитатори на слуха и говора, и ръководители на направлението ИКТ.

Минималните възнаграждения на старшите учители през 2020 г. ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за увеличението на трудовите възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал. Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти са съобразени с подписания, на 12 ноември 2019 г., на отраслово ниво Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Увеличението на възнагражденията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование е предпоставка за привличането и задържането на повече млади учители във всички образователни институции, дори и в тези в най-малките и отдалечени населени места.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2020 г. и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика, и с министъра на финансите. В проекта на Наредбата е направено и допълнение, свързано с необходимостта от определянето на минимална норма на преподавателска работа на педагогическите специалисти, преподаващи във втория гимназиален етап на средното образование по профилиращия учебен предмет “Предприемачество” в профила “Предприемачески”. В съответствие с разпоредба от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба номер 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка, учебните програми, утвърдени при условията и по реда на Наредбата, влизат в сила за учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в 11-и клас, в т.ч. и по профилиращия предмет “Предприемачество” от профила “Предприемачески”.

Обучението по профила “Предприемачески” е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране, като в учениците се формира предприемаческа култура като част от тяхната обща култура. Обучението е насочено не само към придобиване на знания и теоретична подготовка, но и към придобиването на ценни практически умения, необходими за започването на бизнес. Основната цел в обучението е придобиването на управленска, икономическа и информационна грамотност, и формирането на модели на поведение в областта на предприемачеството.

Във връзка с изучаването на сходни икономически дисциплини, минималната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти, преподаващи по профилиращия учебен предмет “Предприемачество” в профила “Предприемачески”, е приравнена на нормата преподавателска работа по профилиращия предмет “Технологии”, в размер на 700 часа годишно.

Източник: novini.bg