Училища

Възможности за финансиране по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора“ на МОН

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.2. “Децата и младежта в образованието и обществото”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.02 “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

За подробна информация: http://sf.mon.bg/index.php?w=071108094603