Учители

Във връзка с чл. 231 от ЗПУО, моля да ми отговорите от кога ще започне подаването на заявления и трябва ли да се изкача ДОС?

Повишаването на квалификацията на учителите, директорите или другите педагогически специалисти се осъществява от лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите или учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка, въз основа на одобрени от министъра на образованието и науката програми за обучение, за които се създава и поддържа информационен регистър.
Регистърът се създава и поддържа от определени със заповед на министъра на образованието и науката длъжностни лица от Министерството на образованието и науката. Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите едагогически специалисти е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане. Предвид факта, че информационният регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти предстои да се създаде и поддържа със заповед на министъра, съгласно проекта на същата наредба Ви информирам, че нe e започнало подаването на заявления за вписване в регистъра.

Източник: mon.bg