Учители

Във връзка с чл.231, ал.3, т.3 от ЗПУО какъв документ се прилага към заявлението и коя организация трябва да го издаде. Валиден ли е лицензът от НАПОО ?

Във връзка с чл.231, ал.3, т.3 от ЗПУО какъв документ се прилага към заявлението и коя организация трябва да го издаде. Валиден ли е лицензът от НАПОО ?
Производството за одобряване на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти започва по писмено заявление на лицата:
1. регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите;
2. учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка.
По силата на чл. 231, ал. 3, т. 3 към заявлението се прилага и документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството, а не е лиценз за разрешаване на дейност.
В Министерството на образованието и науката не се води регистър на сертифицираните системи за управление на качеството.   

Източник: mon.bg