Ученици

Въвеждат се изисквания за детските лагери

Организираните в системата на предучилищното и училищното образование туристически пътувания ще се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

Целта е всяко подобно пътуване да бъде организирано професионално и да се проверят всички компоненти, свързани с него. Това предвижда проектът на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на образователното ведомство. Документът е разработен съвместно между Министерството на туризма и Министерството на образованието и науката.

В Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие, детайлно са разписани отговорностите и задълженията на директорите и туроператорите.

Настаняването на децата и учениците ще се извършва само в категоризирани обекти, а изхранването им само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните.

За да бъде гарантирано качеството и произхода на храната при подобни пътувания, ще бъде уведомявана Българската агенция по безопасност на храните за организацията на храненето на децата и учениците. Запазва се изискването организираните детски пътувания с автобусен транспорт, да се извършват в светлата част на денонощието.

Предвидено е броят на персонала, обслужващ пътуването, да се определя според формата му, броя, възрастовия състав и специфичните нужди на децата и учениците – един възрастен на всеки 5 до 7 деца от детските градини и в предучилищната възраст, един възрастен на всеки 10 до 15 ученици от 1 до 12 клас. Участниците в пътуванията извън страната задължително се застраховат от туроператора според изискванията на Закона за туризма и при провеждането на пътуването задължително ще се включва и негов представител.

Източник: МОН