Мнения

Въвеждат модул “Сигурност“ в Националната прорама “Достъпно и сигурно училище“

За първа година в обхвата на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в образованието са включени и структурите на предучилищното образование, стана ясно след одобряването на деветте национални програми за развитие на средното образование.

Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга както на използването на високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти.

В Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ с въвеждането на модул „Сигурност“ се подкрепят държавните училища с финансов ресурс 1 500 000 лв. за закупуване на технически средства, които в максимална степен да помогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес. Това се налага поради зачестилите случаи на физическа агресия в училищата и повишените мерки за сигурност заради терористични заплахи.

Чрез Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“, за 2016 г. детските градини получават 100% от средствата за обезщетения на персонала, докато за 2015 г. средствата за тях бяха 50%.

Програмите ще бъдат публикувани на страницата на МОН в рубриката „Програми и проекти“, заедно с екипите за управление и координатите за връзка с тях.