Ученици

Въвеждат лично образователно дело за всеки ученик

В новия Държавен образователен стандарт за информацията и документите ще бъде създадена възможност в електронна лична образователна партида, наричана още лично образователно дело на всяко дете/ученик да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени наказания, за издадените на лицето документи.

Това съобщи Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, при представяне на проекта на ДОС за информацията и документите, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Стандартът влиза в сила от учебната 2016/2017 г. и поетапно ще се прилага в съответствие с преходните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и техническата готовност за внедряване на модулите от национална електронна информационна система. Намерението е през учебната 2018/2019 година училищата и детските градини да работят с електронни дневници на паралелка или група, съобщи още г-жа Ганчева.

Стандартът ще урежда всички документи, необходими за организацията на дейността на институциите, за образователния процес, за административните процедури, за удостоверяване на  завършена степен на образование и/или придобита професионална квалификация.

Предвижда се създаването на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, която ще се администрира от Министерството на образованието и науката. В системата ще се включат сегашните регистри – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

Снимка: МОН