Мнения

ВУЗ-овете ще отпускат стипендии за постижения в нови дейности

Министерският съвет прие постановление за допълнение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 25.06.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

С допълнение в постановлението, което определя условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, правителството създаде възможност за отпускане на нов вид стипендия – за значими постижения на студентите в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. За бюджетната 2014 г. висшите училища ще разполагат с близо 390 хил. лв. за този вид стипендии. Средствата са предвидени по бюджета на МОН.

Стипендиите ще бъдат отпускани от комисия, определена със заповед на ректора, като най-малко половината от нейните членове са студенти, посочени от студентския съвет.

Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендията ще се определят от съответното висше училище, съгласувано със студентския съвет.

Постановлението влиза в сила от 1 септември тази година.

Източник: Пресцентър на МОН