Мнения

ВУЗ-овете могат да кандидатстват за европейски пари

На 16 януари 2012 г., понеделник, в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе информационен ден за разясняване насоките за кандидатстване по проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, информира сайтът на МОМН.

Информационният ден бе открит от министър Сергей Игнатов, който подчерта, че интересът към дистанционната форма на обучение е оправдан и опити в тази насока са правени още в началото на 90-те години, а усвояването на тези 30 млн.лв. е добра възможност висшите училища да се възползват от тях, за да разработят и усъвършенстват свои електронни форми на дистанционно обучение. Темата е актуална, защото в бъдеще все повече студенти ще се възползват от възможността да работят и да се обучават дистанционно, каза в заключение министър Игнатов.

Целта на проекта е да бъдат включени над 50 000 студенти, от които 38 000 да преминат поне един пълен модул на дистанционно обучение.

Развитието на електронни форми на дистанционно обучение ще улесни ученето през целия живот, тъй като те създават възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително откъсване от работа. Модерните технологии позволяват и оптимизация на финансовите инвестиции. Тези фактори ще стимулират работодателите да насърчават електронните форми на дистанционно обучение за повишаване на квалификацията.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение;
  • Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството;
  • Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала;
  • Изграждането на центрове, които предлагат електронни форми на дистанционно обучение и услуги и са осигурени с необходимия квалифициран академичен състав и експерти, оборудване, софтуер и литература;
  • Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение;
  • Разработване, апробиране, и провеждане на електронни модули и курсове в сътрудничество с водещи компании от различни сектори на икономиката и водещи европейски центрове;
  • Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 21 февруари 2012 г., 16:30 ч.

Всички предложения за проекти се подават на следния интернет адрес: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG