Ученици

Всяко трето дете от село отпада от клас

Почти една трета от учениците в селските райони напуснат класните стаи преждевременно. Това става ясно от “Мониторинга на образованието и обучението” за 2017 година, който беше представен днес. Общият дял отпаднали ученици в страната е 13,8%, като в големите градове тази тенденция е много слабо изразена – само 2,8% от децата напускат напускат преждевременно класните стаи.

Мониторингът затвърждава и извода от PISA 2015, според който ниските образователни стандарти за широкоразпространени при ученици в неравностойно положение.

Приблизително всеки трети българин между 30 и 34 години е със завършено висше година. По този показател страната ни отчита напредък като през 2013 г. е бил 29,4%, а през 2016- та г. нараства до 33,8%. 

Източник: monitor.bg