Ученици

Връщат в клас 10 000 неграмотни

Около 10 000 неграмотни възрастни над 16 години ще се върнат в клас до края на 2018 г. Това предвижда планът за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, който бе приет от правителството. До края на годината трябва да бъдат усвоени 7,5 от отпуснатите за целия период общо 25 млн. лева по ОП “Нов шанс за успех”. Курсът с уроци от началния етап е с хорариум 600 учебни часа. Обучението в прогимназията – от V до VIII, е по 360 учебни часа за всеки клас. Към средата на март над 3300 души вече са преминали курсовете, които се провеждат в 123 училища в страната.

В годишния план се предвижда 15 000 роми в предучилищно обучение да бъдат включени в мерки за образователна интеграция. Те обхващат различни дейности, сред които допълнително обучение по български език и други предмети, работа с родителите за разясняване на ползата от образование и други.

С цел намаляване на преждевременно напусналите училище, електронната системата за ранно предупреждение за риск от отпадне ще бъде въведена в нови 11 общини от Северозападна и Югоизточна България. Нейната цел е координация и бърза реакция на институциите при поява на риск – отсъствия, слаби оценки, трудова миграция на родителите и други. Безплатни учебници ще има и през следващата учебна година за децата от предучилищните групи до VII клас. Ще бъдат осигурени познавателни книжки за 100 000 деца от предучилищно образование, учебници и учебни помагала за 250 000 ученици от I до IV клас, учебници за 150 000 ученици от V до VII клас, както и учебници и помагала по специалните учебни предмети за 200 ученици с увреден слух от I до IV клас.

Над 1100 ученици с изявени дарби ще бъдат предоставени стипендии, за които от държавния бюджет са осигурени 1 800 000 лв. Повече от 1760 безработни, предимно младежи, ще бъдат включени в стажове или в обучения по време на работа. Очаква се броят на учениците, които ще участват в практики, да достигне 8000 души.

Източник: trud.bg