Учители

Връчиха наградите “Питагор“

На 18 юни 2015 година министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев връчи награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката в България на учени и научни колективи. „Фактът, че една от големите награди е в категорията млад учен, ни дава основание за оптимизъм за бъдещето на академичното общност“, каза министър Танев в началото на церемонията като се позова и на легендите, които представят Питагор.

Министърът добави: „Наградите, които връчвам, са и частица от духа на всички нас, тук, в тази зала. Общият ни храм, в който сме послушници, отдадени на научния престиж на България, ни задължава неимоверно. Всички ние имаме мисия, начертана от първоучителите на академията за духовен, научен и просветителски възход. В началото на XXI век смелостта да твориш е страстта да се изумиш от себе си и оставиш диря за поколенията. Успехът не е никога окончателен. Провалът не е никога фатален. Приключението „наука“ няма начало и край. То е във вечна служба на човека“.

Проф. Танев сподели убеждението си, че в науката целта е да се разбират идеите в дълбочина, а не да се хвърлят сензации. Преди официално да открие церемонията по награждаването министърът изказа най-сърдечни благодарности към всички, отдадени на призванието да създават наука.

ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА МЛАД УЧЕН – Доц. д-р. Георги Георгиев Йорданов  

Преподавател е във факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Изследователската му дейност е в областта на нанотехнологиите. Сред основните му приноси е разработката на наноматериали на полимерна основа за лекарствено доставяне на антибиотици, пториворакови и противогъбични средства.  През периода 2013 – 2014 г. е публикувал 8 статии в международни списания с импакт фактор, включва се с три глави в книги, две от които са отпечатани от CRC Press. Трудове на доц. Йорданов са цитирани 76 пъти в специализираната литература през същия период. Той е носител на награди, както и на 2 бронзови медала от международни олимпиади по химия в Индия и Дания.

В категория ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ бяха удостоени двама учени:

Проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ръководител на секция „Лингвистично моделиране“ в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.  Тя е ръководител на проекта Advanced Computing for Innovation – AComIn, финансиран от Седма рамкова програма на ЕК на обща стойност над 6 млн. лв. Досега са публикувани 30 научни статии в списания с импакт фактор и 67 научни статии в списания с импакт ранг и са подадени заявки за три патента. В резултат от работата по проекта е обновена научната инфраструктура на института и е отделено специално внимание на младите учени – в рамките на проекта се подготвят 10 дисертации и са назначени 14 постдокторанта от европейски страни. Резултатите от излседванията са насочни към редица иновационни сектори и към подобряване качеството на живота.

Доц. д-р Нели Стоянова Косева – директор на Института по полимери при БАН. Тя е ръководител на проекта Укрепване на научноизследователския капацитет и иновационен потенциал на Института по полимери към БАН за пълно интегриране в Европейското изследователско пространство, финансиран от Седма рамкова програма на ЕК.  Резултатите от проекта са насочени към здравеопазване, екология, алтернативни източници на енергия, ефективно използване на ресурсите. В резултат от изпълнението на проекта досега са публикувани 75 научни статии и са подадени 2 заявки за патенти, а членове на колектива са представили доклади на 90 научни форума. Доц. Косева е ръководител и на още 2 проекта по европейски програми и фондове, като привлечените финансови ресурси са 6 653 000 лв.

НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКАТА – проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев

Преподавател е във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Изследователската му дейност е фокусирана върху обща теория на относителността и уравненията на Айнщайн. Основните му приноси през 2013-2014 г. са в направленията: Изследване на фундаменталния проблем за тъмната енергия на астрофизично ниво и Математическата теория на уравненията на Айнщайн и техните модификации с включване на тъмната енергия. През 2013-2014 г. проф. Язаджиев е публикувал 14 статии в международни списания с импакт фактор.

НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ – доц. д-р Доротей Найденов Гетов

Доц. Гетов работи в Института за литература при БАН.  Той е изявен специалист по гръцка палеография и кодикология и история на византийската литература. Изследва византийски ръкописи, свързани с историята на европейското право, проучва гръцките ръкописи в България. Автор е на 7 книги и на над 20 студии на български, новогръцки, английски и немски език. В Белгия е публикуван том, в който доц. Гетов включва 102 ръкописа и фрагменти от библиотеката на Бачковския манастир, като идентифицира 3  оригинални ръкописа на един от създателите на манастира – Григорий Пакуриан. Открива стотици неизвестни произведения на византийската литература.

НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В БИОМЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ –  доц. д-р Радка Петрова Кънева

Медицински университет – София.  Работи в областта на медицинската генетика. Научните и изследвания са фокусирани върху откриване и изучаване на гени, свързани с развитието на различни онкологични заболявания и разработване на биомаркери за диагноза и прогноза. Участник и координатор е на един инфраструктурен, 7 международни, 12 национални и 26 университетски проекта  Доц. Кънева е автор на общо 88 публикации, цитирани 1131 пъти (през последната година – 23 публикации и 462  цитата).  Има 60 участия в национални и международни форуми.  Ръководител е на 8 докторанта. Член е на няколко международни организации. Участник е в редколегиите на 1 национално и 3 международни научни списания.  Доц. Кънева е носител на награда „Златна Панацея“ за особени приноси при реализацията на преподаване, научноизследователска и експерта дейност в медико-биологичната сфера.

НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ – доц. д-р Милен Иванов Георгиев

Работи в Института по микробиология на БАН. Фокусира изследванията си върху биосинтеза на стопанско значими молекули от растителен произход и разработването на биотехнологични подходи за тяхната устойчива продукция. Основен предмет са природните молекули с противовъзпалително и антинеопластично действие, както и разработването на модерни методи  за метаболитно инженерство. Доц. Георгиев въвежда (за първи път в България) съвременната платформа за метаболомика с ядрено-магнитен резонанс, която понастоящем се прилага успешно в биотехнологиите, природните науки и фармацията. Специализирал е в Германия и Холандия. За периода 2013-2014 г. резултатите от неговите изследвания са обощени в 2 глави от книги и в 20 научни публикации, от които  18 са в международни издания с импакт фактор.  През 2013 г. е председател на комитета за организирането на международната конференция по разционално оползотворяване на природни продукти.  Носител на почетния знак на БАН „ Проф. Марин Дринов“ и на голяма награда „Питагор“ за млад учен.

Носителите на наградите „Питагор“ получиха статуетка, изработена от Вежди Рашидов (за носителите за големите награди) или холограма на статуетката „Питагор” (за останалите награди) и парична сума.

Тази година за първи път се връчват награди за високи научни резултати от партньорите на България в наукометрията – ЕЛЗЕВИР И ТОМСЪН РОЙТЕРС.

Научното издателство ЕЛЗЕВИР връчи награда „САЙВал“ (SciVal) за най-високо качество на научната продукция.

Наградата връчи г-н Чарлс Паланд – директор на дирекция в научното издателство ЕЛЗЕВИР. Победител е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Наградата получи  проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

ТОМСЪН РОЙТЕРС връчи награда на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) – БАН. За публикации колективът на института заема първо място по трите показателя за високо научно качество – Essential Science Indicators for highly cited, top and hot papers. Наградата  връчи г-н Дейвид Хорки – мениджър в издателство Томсън Ройтерс

Наградата бе получена от   чл. кор. дфн Чавдар Стоянов, заместник-директор на ИЯИЯЕ.

На церемонията по награждаването присъстваха председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров, ректори на висши училища, носители на награда „Питагор“ от предишни издания на конкурса, журналисти.

Министерството на образованието и науката има дългогодишна традиция за връчване на отличия на учени, научни колективи и организации за съществени научни постижения. Основната цел е повишаване престижа на научната кариера и на професията учен в обществения живот.

В тазгодишното издание на наградите за наука „Питагор“ бяха предложени 41 учени от висшите училища и научните организации в страната. Те се състезаваха помежду си в следните категории:

Голяма награда „Питагор“ за млад учен;
Голяма награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
Награда „Питагор“ в техническите науки;
Награда „Питагор“ в природните науки и математика;
Награда „Питагор“ в биомедицинските науки;
Награда „Питагор“ в обществените и хуманитарните науки;
Награда за научен колектив с внедрени разработки в бизнеса.

Компетентно жури, съставено от носители на наградата в тези категории през годините, номинира по трима кандидати за всяка категория  и определи победителите в състезанието.