Мнения

Връчиха договори за безвъзмездна помощ по “Развитие на човешките ресурси“

Служебният министър на образованието Николай Милошев и зам.-министърът Петя Евтимова, връчиха вчера официално договори за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По първата схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ бяха връчени седем договора на обща стойност почти 2 000 000 лв., като размерът на всеки грант е до 300 000 лв.

Създаването на пряка връзка между висшите училища от една страна и работодателски организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми във системата на висшето образование е основна цел на програмата.

По втората схема „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“ бяха връчени договорите на 20 проекта на висшите училища. Общата им стойност е 2 500 000 лв, а размерът на всеки индивидуален грант е до 200 000 лв.

Основната насоченост на квалификацията на преподавателите е към продължаващи обучения в ключови области като чуждоезикови умения, умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в преподаването, придобиване на специфични професионални знания и компетенции, свързани със съвременните програми за обучение.