Мнения

Връчват 18 договора по ОП “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“

На 7 ноември 2012 г., сряда, от 09:30 часа, в Гранитната зала на Министерски съвет, министър–председателят Бойко Борисов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще връчат 18 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Одобрените кандидати ще получат договорите си за финансиране по програма BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“.

Общата стойност на договорите, които ще бъдат връчени на висши училища  е 10 211 960,46 лв.