Ученици

Военно обучение в 10. и 11.клас

Правителството одобри Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството. С наредбата се регламентира обучението на учениците от 10-и и 11-и клас на средното образование, както и подготовката на военнослужещите и цивилните служители за провеждане на обучение на ученици. В отделен раздел е определена и процедурата по кандидатстване и обучение на български граждани, отговарящи на условията на разпоредба от Закона за резерва във въоръжените сили на Република България, касаеща придобиването на квалификация „Офицер от резерва“ във висшите военни училища.

Проектът на наредбата предвижда обучението да влезе в сила от учебната 2023/2024 година. То се осъществява в рамките на часа на класа за общо 10 учебни часа, разделени на два етапа – по 5 часа в 10-и и в 11-и клас. Обучението ще се провежда в присъствието на класния ръководител от военни или цивилни служители от Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Регламентирано е и съдържанието на учебните часове.

Темите за 10-и клас са: Усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината; Същност и съдържание на гражданско-военните отношения; Оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер; Оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм; Защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

Темите за 11-и клас са: Въоръжени сили на Република България – история и настояще; Мисии и задачи на въоръжените сили на Република България; участие в операции и мисии извън територията на страната; Същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на Република България; Въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили; Приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България.

Изпълнението на постановлението ще допринесе за по-добро и съобразено с интересите на учениците и учебната програма обучение за защита на Отечеството. Ще се даде възможност на българските граждани, които желаят, да получат военна подготовка и да придобият квалификация „Офицер от резерва“.

Източник: БНТ