Община Варна одобри новата система от правила за електронен прием в първи клас за учебната 2019/2020 г.

Тя отменя старата, приета през март миналата година, и отново е съобразена с изкисванията на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование на ресорното министерство.

В новите правила към водещия критерий – близост до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес, е добавена възможността в първа група автоматично да влизат деца с братя или сестри до 12-годишна възраст, които са ученици в същото училище, независимо от техния адрес.

Към допълнителните критерии са добавени нови опции. Освен деца сираци предимство вече ще имат и деца само с един родител. Те ще получават 30 точки. Допълнителни 30 точки ще бъдат давани и на децата от многодетно семейство (повече от 2 деца).

В системата първокласниците отново са разделени на 4 групи.

В първата група са включени децата, чийто постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището не е променян поне от три години, както и деца с братя и сестри до 12-годишна възраст, които учат в същото училище.

Във втората група влизат децата, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години.

Децата, регистрирани на адреса в прилежащия район на училището до една година, попадат в третата група.

В четвъртата група са децата, които живеят извън района на училището.

С най-големи шансове за прием ще бъдат децата от първата група. Когато броят на децата в определена група е повече от местата за приема, ще се прилагат следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

  1. дете с трайни увреждания над 50% – 30 точки;
  2. дете на един или двама починали родители – 30 точки;
  3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 30 точки;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 100 точки;
  5. деца от семейство с повече от две деца- 30 точки;
  6. поредност на желанието на родител за прием на детето в съответното училище – от 50 до 41 точки (първо желание – 50 точки, второ желание – 49 т….10-то желание – 41 точки).