Ученици

Ваня Кастрева представя резултатите от проект “Ученически практики“

На 21 декември 2015 г. от 11:00 часа (етаж 7) в сградата на Министерството на образованието и науката заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева ще открие заключителна пресконференция по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, на която ще бъдат представени постигнатите резултати и добри практики по проекта.

Проект „Ученически практики“ стартира на 18 януари 2012 година и имаше за цел подобряването на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

– повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;
– улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО;
– активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии;
– подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда;
– повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции;
– повишаване на квалификацията на обучаващите се в системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.